Obchodné podmieky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti O TRADE  s.r.o.

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) sa riadia všetky obchodno- záväzkové vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou O TRADE s.r.o., so sídlom v Prievidzi 9701 ul. Cesta poľnohospodárov 789/8, IČO 36 680 419, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka  číslo:  17092/R, ako predávajúcim.

Kupujúcim je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, s ktorou predávajúci uzavrel zmluvu na dodávku tovaru podľa nižšie uvedených podmienok.

Uzavretím zmluvy alebo prevzatím tovaru podľa dodacieho listu kupujúci vyjadruje súčasne svoj súhlas s týmito VOP. Zmeny alebo doplnky zmluvy, respektíve odchýlky od týchto VOP musia byť dohodnuté písomne. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi znením zmluvy a týmito VOP majú prednosť zmluvné dojednania.

1. Predmet

Predmetom kúpnej zmluvy v zmysle §409 Obchodného zákonníka je predaj tovaru – výrobkov a materiálov podľa zoznamu dodávaného tovaru predávajúcim v zmysle platného cenníka tovaru. Predmet kúpnej zmluvy, čo do rozsahu dodávky, bude špecifikovaný v jednotlivých prípadoch objednávkami kupujúceho potvrdené predávajúcim.

2. Objednávky

Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu písomnú,  alebo elektronicky spracovanú objednávku obsahujúcu nasledovné údaje :

• Úplné obchodné meno kupujúceho (u fyzickej osoby meno a priezvisko, u právnickej osoby obchodný názov včítane právnej formy),

• Meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo osoby, oprávnenej jednať v zmluvných vzťahoch,

• Presnú adresu včítane PSČ, telefónneho a faxového kontaktu, e-mailovej adresy, apod.,

• IČO, DIČ a v prípade platcu DPH, aj IČ DPH,

• Bankové spojenie,

• Presné označenie predmetu dodávky, najmä druh tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky podľa údajov uvedených v cenníku predávajúceho,
   množstvo požadovaného tovaru,

• Požadovaný termín dodávky,

Predávajúci zašle kupujúcemu bez zbytočného odkladu potvrdenie objednávky.

3. Termín plnenia

Ak nie je doba plnenia v jednotlivých objednávkach dohodnutá, za lehotu plnenia sa považuje lehota primeraná v zmysle ustanovenia §415 a §416 Obchodného zákonníka. Predávajúci dodá tovar, ktorý je na sklade ihneď, v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00, po dohode s kupujúcim aj mimo túto dobu, resp. tovar dodá kuriérom.

4. Vlastníctvo a prechod nebezpečenstvo škody na tovare

Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia ceny tovaru. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru od predávajúceho, prípadne od zmluvného prepravcu, alebo ak tak neučiní včas, v dobe, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

Kúpna cena je stanovená podľa cenníku predávajúceho, zverejneného na jeho eshope platného ku dňu uzavretia zmluvy, ak zmluvné strany sa nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Ceny tovarov neuvedených v cenníku predávajúceho sú stanovené dohodou. Takto stanovené ceny sú uvedené ako skladové ceny  predávajúceho v Prievidzi, a to bez DPH, dopravného, poštovného a balného. Tieto položky bude predávajúci účtovať kupujúcemu zvlášť. Výška DPH bude pripočítaná v percentuálnej sadzbe odpovedajúcej zákonnej úprave činnej k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Cena tovaru, fakturovaných obalov a služieb je splatná v termínu dohodnutom predávajúcim a kupujúcim v zmluve. V prípade, ak zmluva neobsahuje lehotu splatnosti ceny, je cena splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Zaplatením faktúry alebo zálohovej faktúry sa rozumie deň pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu v prípade nedodržania splatnosti vyfakturovaných čiastok zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ujednaním nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.

V prípade reklamačného konania ten nemá vplyv na povinnosť kupujúceho uhradiť faktúru v termíne splatnosti.

6. Dodanie tovaru

Dodanie tovaru sa uskutočňuje v zmysle §412 Obchodného zákonníka.

V prípade, ak prevzatie tovaru bude potvrdené podpisom preberajúceho, má sa za to, že preberajúca osoba je splnomocnená kupujúcim a že sa teda jedná o osobu oprávnenú k tomuto úkonu v zmysle  §15 odseku 1 Obchodného zákonníka.

Dodanie tovaru je splnené v prípade jeho dodania kupujúcemu, resp. prvému prepravcovi, ak to nebolo dohodnuté inak. Ak kupujúci neprevezme riadne ponúknutý tovar, alebo inak zmarí dodávku tovaru, predávajúci je oprávnený :

• Dodať predmet zmluvy za úhradu do miesta určenia kupujúcim, uvedeným v objednávke, alebo dodať predmet zmluvy do sídla spoločnosti,

Ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom termíne a mieste dodania, predávajúci je oprávnený požadovať v prípade omeškania presahujúcom 15 kalendárnych dní zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny neprevzatého tovaru za každý začatý deň omeškania s prevzatím tovaru.

Týmto dojednaním nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.

7. Obaly

Predávajúci dodáva tovar v transportných vratných a nevratných obaloch. Na vratné obaly predávajúci môže požadovať zálohu.

8. Zodpovednosť za vady a škodu

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pred jeho prevzatím.

Kupujúci je povinný uplatniť si právo za zodpovednosť za vadu u predávajúceho písomne bez zbytočného odkladu potom, ako vadu zistil, alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, v opačnom prípade jeho nároky za vady zanikajú. V reklamácii je povinný uviesť druh vady, ako sa vada prejavuje a požadovaný spôsob odstránenia vady.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré  vznikli jeho neodbornou inštaláciou, neodborným používaním alebo neodborným zásahom, vrátane neodborného odstraňovania závad resp. vznikli používaním tovaru v rozpore Návodom na používanie, ak takýto bol k tovaru dodaný. Predávajúci ďalej nezodpovedá za škody vzniknuté na tovare  alebo majetku kupujúceho alebo tretej osoby, ktoré  vznikli jeho neodbornou inštaláciou, neodborným používaním alebo neodborným zásahom, vrátane neodborného odstraňovania závad resp. vznikli používaním tovaru v rozpore Návodom na používanie Záruka tak isto sa nevzťahuje na vady vzniknuté vplyvom vyššej moci (vis maior, force majeure).

Predávajúci si vyhradzuje právo preveriť príčinu vady dostupným spôsobom, včítane preverenia v laboratóriu výrobcu alebo tretej strany.

Ak bude dodatočne zistené, že predávajúci za vadu nezodpovedá, má právo požadovať od kupujúceho náhradu nákladov vynaložených na odstránenie tejto vady. Predávajúci nesie priame materiálové náklady na odstránenie vád a kupujúci nesie náklady za výkon práce a režijné náklady, keď tieto náklady sú paušálne kryté rabatom poskytnutým predávajúcim kupujúcemu podľa zvláštnej dohody.

9. Záručná doba

Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar v dĺžke 6 mesiacov od splnenia dodávky, ktoré sa uskutočnilo prevzatím kupujúcim alebo jeho predaním prvému verejnému prepravcovi k preprave kupujúcemu.

Dlhšia záručná doba ako 6 mesiacov je podmienená pravidelnými servisnými prehliadkami za úplatu, ktoré  sú stanovené predávajúcim v polročných intervaloch odo dňa prevzatia tovaru podľa odovzdávacieho a záručného protokolu.

10. Záverečné ustanovenia

Kupujúci týmto udeľuje súhlas predávajúcemu, aby ako správca spracovával všetky osobné údaje týkajúce sa jeho osoby, ktoré mu oznámil, a to včítane rodného čísla u fyzických osôb a telefónneho čísla, a to v súlade so zákonom č.122/2013 O ochrane osobných údajov v platnom znení.

Tento súhlas je daný až do doby jeho písomného odvolania. O osobný údaj sa nejedná, ak je treba k zisteniu identity subjektu jeho údajov neprimerané množstvo času, úsilie alebo materiálnych prostriedkov. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom ponúkaných služieb, k marketingovým účelom a akvizičnej činnosti. Tento súhlas so spracovaním údajov sa rovnako vzťahuje na všetkých ďalších nadobúdateľov alebo spracovateľov týchto údajov. Kupujúci týmto dáva súhlas predávajúcemu  so zasielaním reklamných materiálov a ponúk predávajúceho.

Tieto VOP sú nedeliteľnou súčasťou cenníkov predávajúceho.